לפי הסדר פשרה שקיבל תוקף בפסק דין בין קיבוץ רמת השופט לבין 18 מיורשי חבריו, יתחיל הקיבוץ, החל מחודש זה, להעביר ליורשים את תמורת דמי השכירות מדירות המגורים המיועדות להם.
דמי השכירות יועברו מספטמבר השנה. רמת השופט, צילום: מיכאל יעקובסוןדמי השכירות יועברו מספטמבר השנה. רמת השופט, צילום: מיכאל יעקובסון
דמי השכירות יועברו מספטמבר השנה. רמת השופט, צילום: מיכאל יעקובסון
(דמי השכירות יועברו מספטמבר השנה. רמת השופט, צילום: מיכאל יעקובסון)
לפני כשנתיים הגישו היורשים עתירה לבית המשפט בבקשה שיורה לקיבוץ להשלים לאלתר את הליך שיוך הדירות - שאותו הוא עיכב לטענתם ממניעים פסולים - ולהפנות את החברים והיורשים לרשות מקרקעי ישראל לשם חתימה על חוזי חכירה.
כמו כן הם תבעו כי בית המשפט יצהיר על זכותו של כל אחד מהיורשים לקבל מהקיבוץ את דמי השכירות שגבה הקיבוץ, ממועד הפטירה של המוריש ועד לשיוך בפועל. נוסף על כך הם ביקשו כי בית המשפט יורה לקיבוץ לשלם ממועד הגשת התביעה ואילך דמי שכירות בגין הדירה המיועדת לשיוך ליורש.
המחלוקת בין הצדדים נגעה לשני נושאים: האחד, שאלת השלמת העברת הזכויות במגרשי המגורים לחברים וליורשים, והשני, זכאות היורשים לדמי השכירות שקיבל הקיבוץ טרם השלמת תהליך שיוך הדירות.
התביעה, מסיבות כאלה ואחרות, פשטה צורה ולבשה צורה. לבסוף הוגשה לבית משפט השלום בנצרת תביעה בסך 730 אלף שקלים.
לאחר משא ומתן בין הצדדים, חתמו היורשים (באמצעות עו"ד הראל טיקטין) והקיבוץ (באמצעות עו"ד יואב שימשי - שלמה כהן ושות'), על הסכם פשרה, שלפיו יעביר הקיבוץ ליורשים את תמורת דמי השכירות מדירות המגורים המיועדות להם החל מספטמבר 2017, ככל שטרם הושלם הליך שיוך הדירות במלואו.
העברת דמי השכירות, מסכימים הצדדים, תהיה בהתאם לשכר הדירה שיקבל הקיבוץ בפועל, בניכוי דמי טיפול בשיעור של דמי שכירות לחודש אחד, בכל שנה, החל משנת 2018.
כן הוסיפו הצדדים מנגנון למקרה שעד להשלמת מועד השיוך תימצא דירה שלא תושכר לתקופה ארוכה יותר מחודשיים, מסיבות התלויות בקיבוץ. במקרה מעין זה יעביר הקיבוץ מחצית מערך שכר הדירה הרעיוני בעבור כל תקופת זמן העולה על חודשיים ימים.
השכרת הדירות תיעשה לפי החלטות הקיבוץ. הקיבוץ יהיה רשאי לגבות בעד המגורים בדירות דמי הרשאה הגבוהים משכר הדירה המגיע ליורשים עבור שירותים נוספים שהקיבוץ מספק.
עד להשלמת הליכי השיוך יופקדו דמי השכירות בחשבון נאמנות שינהל פרקליט היורשים. לעת השלמת שיוך הדירות, יוזמנו היורשים להסדיר את העברת הזכויות במגרשי המגורים. כן נקבעה בהסכם הפשרה מתכונת באשר לתיקון פגמים שאינם תוצאה של בלאי סביר בדירות המיועדות ליורשים.
בחתימה על ההסכם מודיעים היורשים שאין להם עוד תביעות כלפי הקיבוץ או נושאי משרה בו הנוגעות לנושאים שבמחלוקת. בתוך כך מובהר שעד להשלמת הליכי השיוך תהיינה הזכויות בדירה שייכות לקיבוץ בלבד. עוד מסכים הקיבוץ להשתתף בשכר טרחת פרקליט התובעים בסך 30 אלף שקלים.
השופט אלעד טל מבית משפט השלום בנצרת נתן להסכם תוקף של פסק דין. בין לבין, כבר נחתמו הסכמי שיוך בין הקיבוץ לחברים וליורשים, והם נמסרו לרשות מקרקעי ישראל להמשך הטיפול בשיוך.