לפי תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ מתחדש חייב הקיבוץ להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית, ששיעורה החל מינואר 2019 הוא 4,056 שקלים. קיבוץ שאינו יכול לעמוד בחובתו זו רשאי לבקש מרשם האגודות להפחית את השיעור האמור.
קיבוץ כפר הנשיא נקלע לקושי בתשלום סכומים אלה לחבריו, ובליווי עו"ד יונתן גולדשטיין (קופרשמיט את גולדשטיין ושות') הוא פנה לעו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות, בבקשה לאשר לו הפחתה בתשלומים הללו. בדיקה כלכלית לימדה כי לקיבוץ גירעון אקטאורי בסך 44 מיליוני שקלים לחבריו, ועוד כשלושה מיליון לעוזביו. ההשלמות לגירעון האקטוארי מקופת הקיבוץ צפויות לעמוד בשנים הקרובות על סך של כשלושה מיליון שקלים בשנה. כדי להבטיח את קיום הקיבוץ כ"עסק חי", לרבות המשך השקעות במערכת היצרנית שלו ומימון הצרכים הקהילתיים - ובכללם גם הבטחת תשלומי תקציב פנסיוני לחברים וגם לעוזבים - נחוצה הפחתה משמעותית בתשלומי תקציב הפנסיה.
צילום המחשה: שאטרסטוקצילום המחשה: שאטרסטוק
צילום המחשה: שאטרסטוק
(צילום המחשה: שאטרסטוק)
חוקרת שמינה רשם האגודות מצאה שהקיבוץ נקלע למצב כלכלי קשה בעקבות שילוב של שנות בצורת שהשפיעו על הכנסותיו, שינויים בחוקי המיסוי, וכן גידול באוכלוסיית החברים הוותיקים. תזרים המזומנים העתידי של הקיבוץ, המבוסס על מקורותיו, צופה גירעון שנתי של 1.6 מיליון שקלים (אם הקיבוץ יעמוד במלוא התחייבות תשלום הפנסיה לגמלאים). בדיקה של ההכנסות האישיות הצפויות של ציבור הגמלאים (פנסיה בתוספת קצבאות ביטוח לאומי והכנסות מעבודה אחרות אם קיימות), הראתה שאם למשל תופחת הפנסיה החודשית באלף שקלים, תעמוד ההכנסה הממוצעת של הגמלאים על 6,000 שקלים בחודש, ונתון זה עומד בקריטריונים למחיה הולמת בכבוד שקבעה הוועדה לקצבת הזִקנה בישראל.
עוד מצאה החוקרת כי הקיבוץ מודע למצבו ונוקט צעדי ארגון, התייעלות וצמצום של תקציבי הקהילה, לצד חיפוש אפיקי הכנסה חדשים בתחום היצרני. הקיבוץ רואה את עצמו אחראי ומחויב להעמדת פתרונות לגמלאים אשר יאלצו להשלים את הכנסתם בעקבות הפחתת הפנסיה או בשל מצוקה שתיגרם להם מעלויות אחרות, והוא פועל למציאת פתרונות מערכתיים הולמים.
לקיבוץ דרוש פרק זמן של חמש עד שש שנים שבו יופחתו תשלומי הפנסיה לגמלאים, והוא יבצע מהלכים משמעותיים בתחום העסקי לשיפור מצבו הכלכלי, כדי שיוכל לצאת מהמשבר שאליו הוא נקלע ולעלות על דרך המלך.
בנסיבות אלו החליט הרשם לתת לקיבוץ "פטור" שמשמעותו הפחתת גובה הפנסיה החודשית בשיעור שלא יעלה על 1,200 שקלים (מאוגוסט 2018 ועד דצמבר 2019), כפוף לכמה וכמה תנאים, ובהם התחייבות הקיבוץ שכל הסכומים שלא ישולמו לחברי הקיבוץ בגיל הפנסיה, בהסתמך על "פטור" זה, ייזקפו בספרי הקיבוץ כחוב לטובת כל אחד מהחברים שלהם שולמה פנסיה מופחתת (או לטובת יורשיהם). הקיבוץ יתחייב להחזיר את החוב בגין הפטור לחברים הזכאים, בעדיפות ראשונה, מתוך רווחיו, ולפני חלוקת רווחים או חוב אחר לחברי הקיבוץ או ליורשיהם.
נוסף על כך הורה הרשם לקיבוץ לחתום על "כתב הוראות בלתי חוזר" לארגון הקניות האזורי ("משקי הגליל"), ולפיו יופקדו כל הרווחים שיגיעו לו מאת הארגון בקרן מיוחדת שינהל הארגון לצורכי החזר החוב בגין הפטור. כן הורה הרשם לקיבוץ להכין תוכנית הבראה עסקית לחמש השנים הקרובות, אשר תכלול צמצום וייעול השימושים וההוצאות בקיבוץ, במטרה להגיע לאיזון התקציב השוטף ולעמידה בהתחייבויות.
כן קבע הרשם כי הקיבוץ פטור באופן מלא, וללא הגבלת זמן, מחובת תשלום הפנסיה לחברי הקיבוץ שלא מסרו לו גילוי נאות ומלא על הכנסותיהם הפנסיוניות, כנדרש בתקנות הערבות ההדדית, לרבות ייפוי כוח המאפשר לקיבוץ לפנות בשמם למסלקה הפנסיונית (הפועלת מטעם משרד האוצר ובפיקוחו), בבקשת מידע על נכסים אלו.