עו"ד הילה עציוני־קליפר, מומחית לדיני משפחה, מסבירה כי בהנחה שביום הקובע היו בני הזוג במערכת יחסים זוגית, וקיימו חיי משפחה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, הרי הם זכאים במועד השיוך ליחידת דיור אחת.
השאלה מה היה ביום הקובע בין בני הזוג. צילום המחשה: שאטרסטוקהשאלה מה היה ביום הקובע בין בני הזוג. צילום המחשה: שאטרסטוק
השאלה מה היה ביום הקובע בין בני הזוג. צילום המחשה: שאטרסטוק
(השאלה מה היה ביום הקובע בין בני הזוג. צילום המחשה: שאטרסטוק)
במצב הרגיל הקיים ברוב הקיבוצים, כל עודקיימת החלטה על שיוך - אך הליך השיוך טרם הסתיים,והחברים עדיין לא חתמו על הסכם חכירה עם המינהל או עם הקיבוץ (לפיחלופות השיוך) - אין לאף אחד מבני הזוג זכות חכירה במקרקעין, שכן הוא עדיין בבעלות רשות מקרקעי ישראל.
בשלב זה כל אחד מבני הזוג מחזיק למעשהבזכות עתידית לבעלות על הדירה ובזכות נוכחית למגורים בדירה.
במצב מעין זה לא ניתן לבצע פירוק שיתוף בדירה (כלומר למכור אותה לצד שלישי, או לחלופין לשלם לאחד מבני הזוג את חלקו בה), שכן גם אם הזכות בדירה משויכת לשני בני הזוג, הרי שרק לאחר מימוש השיוך בפועל יהיה ניתן לממשה.
התשובה לשאלה'מה קורה עם הבעלות על הדירה' היא אפוא שהדירה תהיה שייכת לשני בני הזוג, חברי הקיבוץ, בעתהשיוך. אם הם ייפרדו, בין לפני ביצוע השיוך ובין לאחריו, יהיה עליהם להגיע להסדר ביניהם (כספי או אחר) באשר לזכויות בן הזוג היוצא מהדירה, או שיגיעו להסכמה על מכירתה (לאחר השיוך) לצד שלישי.
מובן שיש לברר היטב בכל קיבוץ את ההחלטות הנוגעות למקרים של פרידת בני זוג, ואת ההחלטות הנוגעות לחובת הקיבוץ, אם יש כזו, למצוא לחבר היוצא מהדירה מקום מגוריםחלופי, וכן הלאה.
התשובה לשאלה מי יגור בדירה לאחר הפירוד, ומי מבני הזוג יידרש לעזוב את הדירה המשותפת,היא מורכבת יותר, שכן כל מקרה יידון לפי נסיבותיו.
ניתן לומר שבדרך כלל השיקולים המנחים את בתי הדין מביאים בחשבון גורמים אלו: גיל הילדים, זהות ההורההמשמורן (זה שבחזקתו יישארו הילדים) או שמא תהיה משמורת משותפת?
מה ההשפעה של עזיבת הדירה על הילדים? מי יחויב בתשלום המדור (הדיור) עבור הקטינים?אִם האֵם היא שתצא מהדירה עם הקטינים -לדירה אחרת בקיבוץ או מחוצה לו -האב יהיה חייב לשלם מדור עבור הקטינים.
האם בן הזוג שיעזוב את הדירה ויידרש לשלם דמי שכירות במקום מגוריו החדש - בקיבוץ או מחוצה לו - יהיה זכאי לדמי שימוש ראויים מבן הזוג שנשאר להתגורר בבית? זאת בעד זכות המגורים שנלקחה ממנו בבית המגורים של בני הזוג, שהוא לרוב הבית הגדול יותר.
תהיה פרידה, יהיה הסדר. עו"ד עציוני-קליפר, צילום: מושיק קליפרתהיה פרידה, יהיה הסדר. עו"ד עציוני-קליפר, צילום: מושיק קליפר
תהיה פרידה, יהיה הסדר. עו"ד עציוני-קליפר, צילום: מושיק קליפר
(תהיה פרידה, יהיה הסדר. עו"ד עציוני-קליפר, צילום: מושיק קליפר)
עו"ד הילה עציוני־קליפרמספרת על הסדרים שונים שאליהם מגיעים בני הזוג, ואפילו על 'הסכםרוטציה' למגורים, בין הבית הגדול לדירה הקטנה שבה מתגורר בן הזוג שיצא מהדירה.
שאלות פנימיות נוספות נוגעות למשך התקופה שבה יוצא אחד מבני הזוג מהדירה. אם מדובר ביציאה אל מחוץ לקיבוץ, האם העזיבה עלולה לפגוע בזכויותיו כחבר? היש לקיבוץ עמדה בנושא או סמכות לקבוע מי ימשיך להתגורר בבית?
עו"ד עציוני־קליפר מציעה, בעיקר לזוגות הצעירים המתקבלים בתקופה האחרונה לקיבוצים ובונים בהם את ביתם, לחתום על הסכם ממון שיסדיר בין השאר את נושא המגורים בקיבוץ ואת חלוקת הרכוש לעת פרידה.